Vedtægter for Storkøbenhavns Jagtforening

Datering

Senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 20.03.2018.
Ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 17.03.2009.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Storkøbenhavns Jagtforening, forkortet SJF.
Foreningens hjemsted er Københavns kommune
.

§ 2. Tilhørsforhold

Foreningen er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund hvis vedtægter er bindende for SJF, og går forud for disse vedtægter.

Som følge heraf opnår foreningens medlemmer alle rettigheder, der følger med at være medlem i Danmarks Jægerforbund, såsom tilsendelse af JÆGER, stemmeret i Danmarks Jægerforbunds anliggender samt ret til juridisk bistand i jagtlige spørgsmål.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at varetage jægernes interesser og at:

 • udbrede kendskabet til almindelig jagtetik
 • forestå jagtrelaterede kurser.
 • arrangere sammenkomster af jagtlig interesse
 • varetage riffelskydning på eget baneanlæg

§ 4. Medlemskab

Indmeldelse sker til foreningens formand eller kasserer.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet gennem Danmarks Jægerforbund har betalt kontingent.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til Danmarks Jægerforbund senest en 30. november.

§ 5. Kontingent

Medlemskontingentet består af et årligtkontingent til Danmarks Jægerforbund og et kontingent til Storkøbenhavns Jagtforening.

Generalforsamlingen fastsætter næste års kontingent.

 

§ 6. Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel enten ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne og/eller ved annoncering enten i DIANA eller JÆGER eller www.sjf.dk

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemskort eller gyldig kvitering for kontingents betaling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
 3. Valg af referent
 4. Formandens forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter
 12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
 13. Valg af udvalgsformænd
 14. Eventuelt

Forslag som det enkelte medlem ønsker behandlet på ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive offentliggjort på http://www.sjf.dk senest 2 uger før generalforsamlingen, gælder ikke vedtægtsændringer se §12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10% af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse fremsætter anmodning herom. Er en sådan anmodning modtaget, skal en ekstraordinær generalforsamling være indkaldt senest tre uger efter anmodningens fremsættelse og i øvrigt på samme måde og med samme varsel som gælder for en ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Enhver generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§7. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år.

Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter afgår hvert år.

Generalforsamlingen vælger formænd for de af bestyrelsen nedsatte udvalg. Udvalgs-formænd vælges for et år.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer, og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden - og i hans fravær et af ham udpeget bestyrelsesmedlem indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Efterkommer formanden ikke et ønske om et bestyrelsesmøde fra et bestyrelsesmedlem inden 8 dage kan 2 af bestyrelsens medlemmer indkalde til et sådant.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§9 Eksklusion

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af foreningen i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter. (Eksklusionen skal således forelægges Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse til endelig godkendelse).

§ 10. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med foreningen love og de på generalforsamlingen trufne beslutninger og er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Ud over regnskabet over indtægter og udgifter udarbejdes der tillige en status over foreningens formue.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Formand og kasserer kan hver for sig råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti.

Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere af de på generalforsamlingen valgte udvalgsformænd, med bemyndigelse til at de kan råde over dankort og/eller netbank til foreningens bankkonti til brug for den daglige drift af udvalgets arbejdsområde.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 12. Vedtægtsændringer

Ændringer i eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske når mindst 2/3 af de på en lovligt varslet generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor: Forslag til ved-tægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 12 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på www.sjf.dk 8 uge før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§13 Foreningens opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, der afholdes med mindst en måned og højest to måneders mellemrum vedtage at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue skal efter at foreningens forpligtelser er opfyldt deponeres i Danmarks Jægerforbund i indtil fem år.

Stiftes en ny lokalforening i Københavns kommune under Danmarks Jægerforbund overføres den deponerede formue til den ny oprettede lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårs periodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende denne på naturbevarende formål på Sjælland.

Dirigentens og formandens underskrift